Film - Trötthet (fatigue) vid KOL


Mest för vårdpersonal:

Trötthet (fatigue)

Fatigue är viktigt att uppmärksamma. Det är många personer med KOL som upplever fatigue (45-70%). Studier visar att fatigue är associerad med sämre hälsorelaterad livskvalitet, mortalitet, sjukhusvård och även längden på sjukhusvistelser. 

Det finns olika instrument som används för att mäta graden av fatigue. Dessa används mest i forskningsstudier och kan upplevas för långa för att användas i klinik. För att screena efter symtomet och inte glömma bort att lyfta fatigue till diskussion, så kan vi använda oss av symtomformuläret COPD Assessment Test – CAT.

Den sista frågan i CAT är en fråga om graden av energi. Kryssar man två eller högre på den frågan kan det vara aktuellt att tala om symtomet fatigue och vad man kan göra åt det. Fysisk aktivitet är den åtgärd som oftast rekommenderas. Men det är viktigt att ta reda på orsaken till tröttheten så det inte är en obehandlad sjukdom som orsaker symtomet, som t.ex. hjärtsjukdom eller depression.

Även Socialstyrelen rekommenderar att symtomformuläret CAT bör användas vid vård av personer med KOL

Läs mer:

Stridsman, C. (2013). Living with chronic obstructive pulmonary disease. With focus on fatigue, health and well-being.

 Stridsman, C et al. (2018). The COPD assessment test (CAT) can screen for fatigue among patients with COPD. Therapeutic Advances in Respiratory Disease, 12:1-10. 

Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Stöd för styrning och ledning.