Olika typer av våld


FN:s definition av våld mot kvinnor:

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, psykisk, sexuellt lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga rummet eller privata livet

 

Fysiskt våld i nära relation

Fysiskt våld är handlingar som kan leda till allvarliga kroppsliga skador; skador riskerar att bli bestående. Att använda våld är en brottslig handling. Olika typer av fysiskt våld är bland annat:

 • knuffar, slag, skakningar och örfilar
 • spotta på någon, nypa, lugga och sparka
 • kvävning och dränkningsförsök
 • vapenbruk.

Psykiskt våld

Med psykiskt våld menas handlingar som syftar till att få den andre att känna sig mindervärdig, kränkt, underordnad och osynlig. Det kan vara genom att bli:

 • ignorerad, kritiserad och berövad sömn
 • utsatt för våldsamma utskällningar
 • anklagad för handlingar som inte har skett, t ex otrohet
 • kontrollerad och övervakad.

Ekonomiskt våld

Vid ekonomiskt våld tar partnern kontroll över den andres ekonomi t ex genom att:

 • kritisera inköp som är gjorda eller inte
 • kontrollera bankkonto och internet koder
 • sabotera möjligheten för den andre att sköta ett arbete
 • teckna avtal och att göra stora inköp. 

Sexuellt våld

Sexuellt våld handlar om maktmissbruk som är knutet till sexualitet såsom:

 • oönskad beröring, smärtsam sexuell handling och våldtäkt
 • ofrivilligt användande av sexleksaker
 • bli tvingad att titta på porr
 • man lugnar ner, eller undviker en hotfull situation genom att ha sex.

Materiellt våld

Här riktas våldet mot materiella saker i syfte att skrämmas för att få sin vilja igenom, det kan t ex vara genom att:

 • slå i dörrar och kasta saker
 • klippa sönder fotografier och riva sönder kläder
 • med flit tappa något som är betydelsefullt för den andre
 • förstöra och flytta på hjälpmedel

Latent våld

Latent våld kallas det mer osynliga våldet, det som kan uttryckas genom tystnad, röstlägen och kroppsrörelser. Många gånger har det föregåtts av annan våldshandling. Våldet kan få den andre att:

 • gå med en ständig rädsla för ett aggressionsutbrott
 • känna sig ansvarig för den andres aggressivitet
 • inte våga tillgodose sina egna behov, t ex att söka sjukvård
 • vara rädd för att våldet ska riktas mot djur.